توسعه پایدار

الزامات مدیریت و توسعه روستایی
1401-07-19

الزامات مدیریت و توسعه روستایی

نقش روستاییان و روستا به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده توسعه از اهمیت به سزایی برخوردار است، نام گذاری 15 مهرماه به نام روز ملی روستا هم نشانی از این اهمیت است. اما متاسفانه عدم انسجام در شناخت و برنامه ریزی نیازهای واقعی در مدیریت روستایی سبب نوعی آشفتگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت روستایی شده است.

تحقق «توسعه پایدار» تنها در «پذیرش درونی» یک‌دیگرست
1400-09-12

تحقق «توسعه پایدار» تنها در «پذیرش درونی» یک‌دیگرست

اکنون‌که جهان شاهد انقلاب و انفجار اطلاعات و ارتباطات است و همه نگرش‌ها و باورها صاحب تریبون و رسانه‌اند شاید مدیریت تنوع قومی و مذهبی امری چندان سهل و آسان نباشد. این امر در جوامع خاورمیانه که مذهب نیز اهمیتی همپا و چه‌بسا مهم‌تر از نژاد و زبان می‌یابد به‌مراتب دشوارتر می‌نمایاند.

برو بالا