نمایندە اقلیم کردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق:

تعداد واحدهای مشترک نیروهای عراقی و پیشمرگ افزایش می‌یابد

نمایندە اقلیم کردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق، اعلام کرد کە تعداد واحدهای مشترک تشکیل شدە از نیروهای عراقی و پیشمرگ به منظور مقابلە با داعش، افزایش می‌یابد.

بە گزارش موکریان آنلاین، طی ماه های گذشته سلسلە مذاکرات طولانی مدتی میان مقامات نظامی اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، دربارە همکاری و همانگی دو جانبە برای مقابلە با تحرکات روز افزون داعش در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد انجام شدە و در نتیجە دو طرف بر سر ایجاد مراکز هماهنگی و تشکیل دو واحد نیروهای مشترک از ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ بە توافق رسیدند.

از سوی دیگر در پی حملات اخیر داعش در این مناطق کە جان باختن دە ها تن از نیروهای پیشمرگ و شهروندان غیرنظامی را بە دنبال داشت، هیئتی از وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان روز شنبە ۱۳ آذر / ۴ دسامبر، بە منظور گفتگو با مقامات نظامی عراق دربارە همکاری در زمینە مقابلە با داعش بە بغداد سفر کرد و عبدالخالق طلعت نمایندە دولت اقلیم کردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق در این مورد اعلام کرد کە هماهنگی میان نیروهای پیشمرگ و عراقی ادامە داشتە و تعداد واحدهای نیروهای مشترک نیز برای تامین امنیت مناطق مورد مناقشە در محورهای ۱،۲،۳،۴ افزایش می یابد.

وی با اشارە بە اینکە تاکتیک داعش در حال حاضر این است کە از طریق تک تیراندازها افراد را هدف قرار دادە و بمب هایی را در بر سر راه نیروهای پیشمرگی کە برای کمک بە قربانیان داعش اعزام می شوند، کار گذاشتە و از این طریق جان این نیروها را می گیرد؛ گفت کە این اطلاعات بە محورهای جنگی پیشمرگ ها دادە شدە و طبق توافقات انجام شدە قرار است، از این پس بە محض نزدیک شدن داعش، بلافاصلە هواپیماهای شناسایی ائتلاف جهانی ضد داعش، بە منطقە اعزام شوند.