بافل طالبانی:

تداوم حملات داعش نشاندهندە سازماندهی دوبارە اعضای این گروە است

رئیس مشترک حزب اتحادیە میهنی کردستان اعلام کرد کە تداوم حملات داعش نشان می دهد کە اینگروە در حال سازماندهی دوبارە خود است.

بە گزارش موکریان آنلاین بە نقل از سایت خبری آوینە، بافل طالبانی در پیامی در خصوص حملە شب گذشتە داعش بە روستای خدر جیجە در دامنە کوه قرە چوغ واقع در منطقە مخمور کە موجب جان باختن ۱۰ نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان و سە غیرنظامی و مجروح شدن شماری دیگر شد، اعلام کرد کە گروە تروریستی داعش و خطرات آن هنوز وجود دارد.

رئیس مشترک اتحادیە میهنی کردستان هشدار داد کە تداوم حملات داعش نشان می دهد کە اعضای داعش در حال سازماندهی دوبارە خود هستند و بە همین دلیل همه طرف ها در عراق، از جملە نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان و ارتش عراق و ائتلاف جهانی ضد داعش، وظیفە دارند در بارە این خطر هوشیار باشند.

طالبانی تاکید کرد کە این بار نە تنها از نظر نظامی با داعش مقابلە شود، بلکە باید هستە های مخفی این گورە نیز ریشە کن شوند، زیرا تفکر افراط گرایی در عمل ریشە دواندە و باید این تفکر همزمان با اقدام نظامی علیە داعش از میان برداشتە شود.