مجلس

معلمان منشاء تغییر و تحول در جامعه هستند
1400-09-12
رئیس مجمع نمایندگان کردستان:

معلمان منشاء تغییر و تحول در جامعه هستند

رئیس مجمع نمایندگان کردستان با بیان اینکه معلمان منشأ تغییر و تحول و تعلیم و تربیت در جامعه هستند بر توجه به معیشت و رفاه فرهنگیان به ویژه بازنشستگان تأکید کرد.

برو بالا