توسعه روستایی

الزامات مدیریت و توسعه روستایی
1401-07-19

الزامات مدیریت و توسعه روستایی

نقش روستاییان و روستا به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده توسعه از اهمیت به سزایی برخوردار است، نام گذاری 15 مهرماه به نام روز ملی روستا هم نشانی از این اهمیت است. اما متاسفانه عدم انسجام در شناخت و برنامه ریزی نیازهای واقعی در مدیریت روستایی سبب نوعی آشفتگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت روستایی شده است.

برو بالا