بافل طالبانی

تداوم حملات داعش نشاندهندە سازماندهی دوبارە اعضای این گروە است
1400-09-12
بافل طالبانی:

تداوم حملات داعش نشاندهندە سازماندهی دوبارە اعضای این گروە است

رئیس مشترک حزب اتحادیە میهنی کردستان اعلام کرد کە تداوم حملات داعش نشان می دهد کە اینگروە در حال سازماندهی دوبارە خود است.

برو بالا